മലയാളം – ദീപ നായർ
Spread the love

Email

മലയാള ഭാഷതൻ മാധുര്യമോതിയ
മഹനീയ കവികൾ തൻ തൂലികത്തുമ്പിലെ
മനസിന്റെയാഴത്തിലുള്ളൊരു കല്പന
കവിതയായ് കാട്ടിയ സുന്ദര മലയാളം

Read More »
വാക്ക് – ദീപ നായർ
Spread the love

Email

വാക്കിന്റെ വിലയിലൂടറിയുന്ന സത്യവും
വാക്കാൽ പറയുന്ന പൊള്ളത്തരങ്ങളും
വാക്കിനാൽ തീർക്കുന്നു വേലികൾ മനസിലും
വാക്കോ മഹത്തരമാകണം നമ്മുടെ

Read More »
ഏകാകി – അനിൽകുമാർ പരമേശ്വരൻ
Spread the love

Email

Spread the loveEmailഒരു മേഘവുമില്ലെന്റെ വാനിലി‐ ന്നൊരു ദൂതുമായ്‌ പോയ്‌വരാൻ; ഒരു ചെറുതെന്നലുമില്ലീ രാവിലി‐ ന്നൊരു സാന്ത്വനക്കുളിരുമായെത്തുവാൻ! ഏതോ…

Read More »