ആരോടും അരുളരുതോമലെ നീ

Aathmarahasyam – Changampuzha Krishna Pillai ആത്മരഹസ്യം – ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള

Aathmarahasyam by Changampuzha Krishna Pillai  Aathmarahasyam - Changampuzha Krishna Pillai ആത്മരഹസ്യം - ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള ആ രാവില്‍ നിന്നോട് ഞാന്‍ ഓതിയ രഹസ്യങ്ങള്‍...