Member Posts

Member Posts

അഭയം നീയേ കണ്ണാ… Vishnu Unnikrishnan

എനിക്കായ് എഴുതാത്തവരികൾ പാടുവാൻമാനസവീണകൾ ശ്രുതിമീട്ടി തന്തികളറ്റുഞാനപസ്വരമായ്അലയുകയായ് മൂകം ഗോക്കൾ കൊതിക്കും ഗോപാല ഗീതമൊന്നെനിക്കായ് പാടുമോ കണ്ണാ…എനിക്കായ് മൂളുമോ കണ്ണാ… യദുകുലമാകെ മഴയായ്പെയ്യുംചിന്മയഹരിലയഭാവം രാധാ ഗോപിക പ്രണയം കവരുംമായാ...

മനോഹരം – Mr. T

സുന്ദര രൂപം... സുന്ദര രാഗം...നിൻ മിഴിയിണയിലെ ചഞ്ചല ഭാവംകനകമണിഞ്ഞൊരീ നിൻ - കവിളിണയിൽഅല തല്ലുമിന്നൊരീ മധു മന്ദഹാസം.. മല്ലിക മണക്കും നിൻ കാർക്കൂന്തലിഴയിൽഒഴുകുമിന്നെൻ പ്രേമം ധാരായെപ്പോലെപ്രേമിനീ... ഞാൻ...

ഓർമ്മകൾ – Mr. T

എന്നിലെ എന്നെ തേടിയ നേരംനിദ്രയില്ലാ നേരത്തുമീഞാൻ കണ്ടത് കനവോകാണാ തീരാമോ... അതിരില്ലാ കിനാവുകൾമിഴിയേത്താ വരമ്പുകൾവാടാത്ത പൂവുപോൽമധു മുഖരിതമീ ഓർമ്മകൾ Malayalam Poem Ormakal (memories) by Mr....

തടാക ഗീതം – ഒരു അതിജീവന ഗീതം P. KRISHNA KUMAR

ഇതു ജലത്താൽ എഴുതിയസുന്ദര കാവ്യ ശിൽപംഒരു മനോഹര തടാകത്തിൻഉന്മേഷ കാവ്യഗീതംഇത് അതിജീവനത്തിൻരോമാഞ്ച ഗാഥ നശ്വര ഭൂമിയിലെനശ്വര ജീവനുകളിൽഅനശ്വര ചിത്രത്തിൻരേഖകൾ രചിക്കുന്നുനമ്മുടെ വിശാല ജല സുന്ദരി ചുടല കളങ്ങൾ...

Samayam – Robiya Reji സമയം

നീയില്ലാതെ ഒരു അർത്ഥവുമില്ലനീയില്ലാതെ ഒരാനർതാവുമില്ലനിയര് എന്നൊരു നിശ്ചയമിലിനിപോകെണ്ട പാതയിൽ നിശ്ചയമായി ഞൻനിന്ന് പുലമ്പുന്നു നിർവ്രതിയോടെകാലം അറിയുന്ന സത്യവും നിയെകാലം തേചിച്ച കർമവും നിയെനിന്നോളംമിലൊരു വാക്കുകൾ ചൊല്ലുവാൻ നിന്നാൽ...

Ente Bharatham – Mylachal K Vijayakumaran Nair എന്റെ ഭാരതം

എത്രവിശ്രുതമെത്ര മോഹനമെന്റെഭാസുര ഭാരതം. ആർഷ സംസ്കൃതി വാരിവിതറുംപാവന സ്മൃതി മണ്ഡപം. ആര്യ ദ്രാവിഡ തത്വസങ്കരസംസ്കൃതി ബഹു ശോഭനം ബുദ്ധ, ജൈന മതങ്ങളും പുനശങ്കരന്റെയദ്വൈതവും. അഖണ്ഡഭാരതദേശമാകെവിളങ്ങിടും നാനാത്വവും. ഏകസോദരരെന്നചിന്ത-യനാകുലംവിലസുന്നിഹ....

Aashan Smrithi – Mylachal K Vijayakumaran Nair ആശാൻസ്മൃതി

Poem about Kumar asan സുരുചിര സുന്ദരകേരള ഭൂവിൽസുഗതസ്മൃതികളുറങ്ങും നാട്ടിൽപല്ലനയാറ്റിൻ കരയിൽ നിന്നൊരുകല്പനകാറ്റിൽ മുഴങ്ങിക്കേൾപ്പൂ. നുരഞ്ഞു പൊങ്ങുംഓളങ്ങളിലൊരുവിപ്ലവഗാനശ്രുതി കേൾക്കാംവേണ്ട നമുക്കീ നീതി നശിച്ചൊരുകരിനിയമത്തിൻകൈച്ചങ്ങലകൾ . തുംഗപദത്തിലെ രാജ്ഞികണക്കെവിളങ്ങിയപൂവിൻ...

Sree Vidyadhirajan – Mylachal K Vijayakumaran Nair ശ്രീവിദ്യാധിരാജൻ

നവോദ്ധാനകാലത്തെ വിജ്ഞാനദീപമേവിദ്യാധിരാജാ പ്രണാമമെൻ ധന്യതേ.സർഗ്ഗ ചൈതന്യത്തിൽ നിത്യപ്രവാഹമേസത്യസങ്കല്പത്തിൽ തത്വപ്രകാശമേ. അജ്ഞാനതിമിരം നശിപ്പിച്ചു നമ്മുടെവിജ്ഞാനദീപമായ് തീർന്നിതല്ലോ ഭവാൻ .നവോദ്ധാന സൂര്യപ്രഭ വീശിനില്ക്കുന്നവിദ്യാധിരാജനാം പരമഭട്ടാരക .. നൈസർഗ്ഗശക്തിയാൽയോഗസ്പുടം ചെയ്തസിദ്ധകലാനിധിക്കെൻ പ്രണാമo.മങ്ങാതെ...

Akakkadalukal – Sathish Kalathil അകക്കടലുകൾ – സതീഷ് കളത്തിൽ

ഓരോ മനുഷ്യരുംഓരോ അകക്കടലുകളാണ്.അവഗണനയുടെ,അവിശ്വാസത്തിൻറെ,ആത്മരോക്ഷത്തിൻറെ,ആത്മനിന്ദയുടെ,പകയുടെ,പ്രണയത്തിൻറെ,പ്രതീക്ഷയുടെ,പശ്ചാത്താപത്തിൻറെ,അങ്ങനെ… അങ്ങനെ…അനേകങ്ങളുടെപര്യായങ്ങളാണ്; നാനാർത്ഥങ്ങളാണ്;പ്രതിച്ചേർക്കപ്പെട്ട പ്രതിബിംബങ്ങളാണ്. പല മനുഷ്യരുംപല പല കഥകളാണ്;കവിതകളാണ്; പ്രബന്ധങ്ങളാണ്;കാറ്റെത്തി നോക്കാത്ത തീനാമ്പുകളാണ്;ജീവിച്ചിരിക്കെ ജീവനില്ലാത്തജീവിതങ്ങളാണ്;പിന്നെയും, കൊതിച്ചുക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നപാഴ്ശ്രമങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്രകളാണ്! English Summary: Akakkadalukal is...