Edappally Raghavan Pillai ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻ പിള്ള

Swapnavihari – Edappally Raghavan Pillai സ്വപ്നവിഹാരി – ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻ പിള്ള

Swapnavihari By Edappally Raghavan Pillai കോകിലപാളിതന് കാകളിത്തേൻ‌തെളി കാതിൽപ്പകരുമൊരാരാമത്തിൽ ഫുല്ലസുമങ്ങളൊത്തുല്ലസിച്ചീടുന്ന വല്ലീമതല്ലികൾതൻ നടുവിൽ; വെൺകുളിർക്കല്ലുകളാലേ വിരചിച്ച കൺകക്കും മേടതന്നങ്കണത്തിൽ. മുന്തിരിപ്പച്ചയാൽ ശീതളമായൊരു ബന്ധുരമായ നികുഞ്ജം തന്നിൽ....

Ente pokke- Edappally Raghavan Pillai- എന്റെ പോക്ക്- ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻ പിള്ള

Ente pokke By Edappally Raghavan Pillai ഉച്ചവെയിലേറ്റു വാടും കൈവല്ലിയിൽപിച്ചപ്പാഴ്കുമ്പിളുമേന്തിയേന്തി;മേല്ക്കുമേൽ വീഴുന്ന പാരുഷ്യമാർന്നിടുംവാക്കുതൻ കല്ലേറു പേറിപ്പേറി;കണ്ടകാകീർണങ്ങളായിടും വീഥികൾകണ്ടകമൊട്ടൊട്ടു വാടിവാടി;ആശാസുമങ്ങൾ വിരിച്ചിട്ടു മാർഗത്തിൽക്ലേശങ്ങളാകവേ മാറ്റിമാറ്റി;സ്വപ്നസുഖങ്ങൾതൻ ശീതളച്ഛായയിൽസ്വസ്ഥമായ് വിശ്രമം...

Visthrathamakanam-Edappally Raghavan Pillai വിസ്മൃതമാകണം-ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻ പിള്ള

Visthrathamakanam By Edappally Raghavan Pillai മരണമേ! മമ സ്വാഗതം! ഭൂവിൽ മേ-ലമരണമെന്നതാശിപ്പതില്ല ഞാൻ!ധരണിയാമിരുൾക്കുണ്ടിൽനിന്നെന്നേക്കുംശരണമേകുക ശാശ്വതാന്ദമേ!കരിമുകിൽമാല മിന്നുമൊരംബര-ത്തെരുവിലെങ്ങുമലയുമെൻ ചിത്തമേ!മതി, മതി, തവ ചിന്തകളിക്കൊടും-ചിതയിൽവീണങ്ങു വെണ്ണീറടിഞ്ഞല്ലോ!വികൃതമാകുന്ന മൃണ്മയീ ഗാത്രംചെറുകൃമികൾക്കുമാഹാരമാകട്ടെ!നിരവധിനാളുകൾകൊണ്ടു...

Thakaratha Neerpla-Edappally Raghavan Pillai തകരാത്ത നീർപ്പോള – ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻ പിള്ള

Thakaratha Neerpla By Edappally Raghavan Pillai കാലത്തിൻ വേലക്കാരിയാം വാസരംവേലചെയ്തു വലഞ്ഞു വശംകെട്ടു.അന്ത്യയാത്രയും ചൊല്ലി,ദ്ദഹിക്കവേ,അന്തരീക്ഷമിരുണ്ടു പുകയാലേ!തങ്കരളാം കരിങ്കല്ലലിയാതെശങ്കയെന്യെ, മുതലാളിതൃപ്തിക്കായ്മങ്കയാൾമൂലമന്നു താനാർജ്ജിച്ചതങ്കനാണ്യങ്ങനെണ്ണുന്നുഡുച്ഛലാൽ!അന്തിയോളമലഞ്ഞുനടന്നൊരെ-ന്നന്തരംഗത്തിനാർത്തി കെടുത്തുവാൻ,കിട്ടിയില്ലിറ്റു കഞ്ഞിത്തെളിപോലും,കഷ്ടമെന്നാശയൊക്കവേ നിഷ്ഫലം!ആലസ്യമെനിക്കെന്നുമരുളുമൊ-രാലയദ്വാരമെത്തിയുൽക്കണ്ഠയാൽമുട്ടി ഞാനിന്നു,...

Takaru Takaru-Edappally Raghavan Pillai തകരൂ! തകരൂ! – ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻ പിള്ള

Takaru Takaru by Edappally Raghavan Pillai രജനിത്തൈവല്ലിയിൽ വിടർന്ന വെള്ളിപ്പൂക്കൾവിജനപ്രദേശത്തും വാരൊളി വിതറവേ;അവയെപ്പുണർന്നെത്തും കൊച്ചന്തിക്കുളിർത്തെന്ന-ലമലസ്നേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം പരത്തവേ;തകരും താപത്താൽത്തൻ തൂലികയെറിഞ്ഞിട്ടി-ക്കവിയെന്തേവമേന്തിക്കരവൂ സഗദ്ഗദം? പൂർണമായില്ലാ കഷ്ടം! സായാഹ്നരാഗത്തിനാൽവാർണീഷുപിടിപ്പിച്ചൊരെൻ...

Vasantham Kazhinju-Edapally Raghavan Pilla-വസന്തം കഴിഞ്ഞു- ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻ പിള്ള

Vasantham Kazhinju by Edapally Raghavan Pilla തോഴി:"തളരിത'താരകേ!' നീയിനിയുംതളരാതെ പാടുന്നതാരു കേൽക്കും?അതിദദ്ധമായ നിൻ തന്ത്രികളി-ലനിരുദ്ധഗനത്തിനർത്ഥമില്ലേ!" നായിക:"മദിരോത്സവത്തിൽ മുഴുകിയോരോമധുമാസം തോഴി, മറഞ്ഞെന്നാലുംഅകലെയലസമലയടിക്കുംഅരുവിയിഗ്ഗാനങ്ങളേറ്റുപാടും.""സ്മരണതൻ മഞ്ജുളമന്ദഹാസംഅരുണാഭമന്നത്തെയന്തരീക്ഷം,ഇനിയെത്ര കണ്ണീരൊഴുക്കിയാലുംകനിവറ്റ കാലം തെളികയില്ല!""അഖിലവും,...

Viplavam! Viplavam- Edapilli Raghavan Pilla വിപ്ലവം! വിപ്ലവം!- ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻ പിള്ള

Viplavam! Viplavam By Edapilli Raghavan Pilla എത്ര കരികിലും, പിന്നെയും പിന്നെയുംപത്രം മുളയ്ക്കുമെന്നാശാപതംഗമേ!പോകായ്മ, പോകായ്മ മേല്പോട്ടിരുൾത്തട്ടി-ലേകാ കിയായിക്കഴിക്കാം കുറച്ചുനാൾ.വാരുറ്റ വാസരം കേട്ടു ചിരിക്കിലുംവാരുണിയെത്ര മുഖം കറുപ്പിക്കിലുംഭാവപ്പകർച്ചയൊരല്പം...

Karayale – Edappally Raghavan Pillai കരയല്ലേ- ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻ പിള്ള

Karayale By Edappally Raghavan Pillai കരയല്ലേ തങ്കം! കരയല്ലേ തങ്കം!കളയല്ലേ കാലം കദനത്താൽ!അഴകിൻ പൊന്നോടം, ക്ഷണികജീവിത-മൊഴുകട്ടേതോഷക്കുളിരാറ്റിൽ! പരിണാമിയാമീ മനുജ ജീവിതംപലവഴിയൂടെ തിരിയേണം;ഒരു നീണ്ട യാത്രയ്ക്കടിമയല്ലതി-നൊരു ഭാരം...

Njanitha Viramippu – Edappally Raghavan Pillai-ഞാനിതാ വിരമിപ്പൂ- ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻ പിള്ള

Njanitha Viramippu By Edappally Raghavan Pillai മാപ്പെനിക്കേകൂ ഭദ്രേ! മാമകസങ്കേതപ്പൂ-ന്തോപ്പിലെന്നെന്നും നിൽക്കും സുന്ദരവാസന്തികേ!ഒറ്റവാക്കെനിക്കില്ലിന്നുത്തരമോതാൻ, നിൽക്കാ-തുദ്ഗമിച്ചിടുമെന്റെ കണ്ണുനീരുറവെന്യേ.താന്തനായ്, തണലിനും താങ്ങിനുമതീതനായ്,ഭ്രാന്തനായനാദ്യന്ത ജീവിതാധ്വാവിൻ മദ്ധ്യേമൂകമായ്ക്കിടന്നൊരെൻ ജീവനിൽ പ്രേമപ്പുതു-പ്പൂവിരിപ്പുണ്യാഹസ്സിൻ പുഞ്ചിരി...

Viswabharathiyil- Edappally Raghavan Pillai -വിശ്വഭാരതിയിൽ- ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻ പിള്ള

Viswabharathiyil By Edappally Raghavan Pillai പുസ്തകം ദൂരത്തെറിഞ്ഞെന്റെ കൂട്ടരി-പ്പുത്തിലഞ്ഞിച്ചോട്ടിലൊന്നിച്ചിരിക്കുവിൻ;വിജ്ഞാനജിജ്ഞാസയേറുന്ന നിങ്ങളീവിശ്വത്തെ വീക്ഷിച്ചു സംതൃപ്തി നേടുവിൻ;പുല്ലാണു പുസ്തകജ്ഞാനം പുലരിതൻപുല്ലാംകുഴൽവിളി വന്നു പുണരവേ;തോല്ക്കുകിലെന്തു പരീക്ഷയിൽ? തെല്ലുമേതോല്ക്കൊലാ സൗഭഗാസ്വാദനത്തിങ്കൽ നാംപുസ്തകകീടങ്ങളായിട്ടനാരതംമസ്തകം...