ഉഷ്ണമാപിനികളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന രക്തം

Ushnamaapinikaliloode Ozhukunna Raktham – Nannitha ഉഷ്ണമാപിനികളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന രക്തം – നന്ദിത

Ushnamaapinikaliloode Ozhukunna Raktham Poem By Nannitha തലച്ചോറില്‍ കട്ട പിടിക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് എനിക്ക് ശ്വസിക്കാനൊരു തുളസിക്കതിരുംഒരു പിടി കന്നിമണ്ണും തരിക.ദാഹമകറ്റാന്‍ ഒരിറ്റ് ഗംഗാജലംഅടഞ്ഞ കണ്ണുകളില്‍ തേഞ്ഞുതുടങ്ങുന്നചിന്തകളെ...