എന്റെ യാമിനിയ്ക്ക്

Ente Yaminiku – Anil Panachooran എന്റെ യാമിനിയ്ക്ക്-അനില്‍ പനച്ചൂരാന്‍

Ente Yaminiku By Anil Panachooranപാടാതിരിക്കുവാന്‍ ആവില്ലെനിക്കെന്റെനിനവില്‍ നിലാവ് പെയ്യുമ്പോള്‍രാപ്പാടിയല്ലേ.. രാഗാര്‍ദ്രനല്ലേ..നിശാഗന്ധി പൂക്കുന്ന യാമമല്ലേ...പാടാതിരിക്കുവാന്‍ ആവില്ലെനിക്കെന്റെനിനവില്‍ നിലാവ് പെയ്യുമ്പോള്‍... കോടമഞ്ഞിന്‍ കോടി ചുറ്റുന്ന താഴ്വാരംമാടി വിളിക്കുന്നു ദൂരെ..ഉള്ളില്‍...