ഒ.എൻ.വി.

Kunjedathi – ONV Kurup കുഞ്ഞേടത്തി – ഒ.എൻ.വി.

Kunjedathi Poem By ONV Kurup Kunjedathi - O. N. V. Kurup കുഞ്ഞേടത്തി - ഒ.എൻ.വി. കുഞ്ഞേടത്തിയെത്തന്നെയല്ലോഉണ്ണിയ്ക്കെന്നെന്നുമേറെയിഷ്ടംകുഞ്ഞേടത്തിയെത്തന്നെയല്ലോഉണ്ണിയ്ക്കെന്നെന്നുമേറെയിഷ്ടംപൊന്നേ പോലത്തെ നെറ്റിയിലുണ്ടല്ലോമഞ്ഞൾ വരക്കുറി ചാന്തുപൊട്ടുംഈറൻമുടിയിൽ എള്ളെണ്ണ...