കപട സ്നേഹിതാ

Khedhapoorvam – Kureepuzha Sreekumar ഖേദപൂര്‍വ്വം – കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ

Khedhapoorvam Poem By Kureepuzha Sreekumar കപട സ്നേഹിതാ നിന്നോടു ജീവിതവ്യഥകള്‍ ചൊല്ലി പരാജയപ്പെട്ടു ഞാന്‍ തെരുവില്‍ വെച്ചു നീ കാണുമ്പൊഴൊക്കെയുംകുശലമെയ്യുന്നു.മുന്‍വരിപ്പല്ലിനാല്‍ ചിരി വിരിക്കുന്നു.കീശയില്‍ കയ്യിട്ടുകുരുതി ചെയ്യുവാനായുധം...