പ്രണയ ബുദ്ധന്‍ സച്ചിദാനന്ദന്‍

Pranaya Buddhan – K. Sachidanandan പ്രണയ ബുദ്ധന്‍ – സച്ചിദാനന്ദന്‍

Pranaya Buddhan is a Malayalam poem written by K. Sachidanandan. 'ഭൂമിയിലെയ്ക്കുംവെച്ചു മധുരമേറിയ ചുംബനമേതാണ് ?'ഒരിക്കല്‍ നീയെന്നെ ഉത്തരം മുട്ടിച്ചു ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ നിറുകയില്‍അതിനെ...