വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ

Patayaalikal – Vyloppilli Sreedhara Menon പടയാളികള്‍ – വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ

Patayaalikal By Vyloppilli Sreedhara Menon പാതിരാക്കോഴി വിളിപ്പതും കേള്‍‍ക്കാതെ പാടത്തു പുഞ്ചയ്‍‍ക്കു തേവുന്നു രണ്ടുപേര്‍; ഒന്നൊരു വേട്ടുവന്‍‍ മറ്റേതവന്‍ വേട്ട‌ പെണ്ണിവര്‍‍ പാരിന്റെ പാദം പണിയുവോര്‍;...

Panthangal- Vyloppilli Sreedhara Menon പന്തങ്ങൾ- വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ

Panthangal By Vyloppilli Sreedhara Menon Panthangal Vyloppilli Sreedhara Menon പന്തങ്ങൾ വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ ചോര തുടിക്കും ചെറുകയ്യുകളേ പേറുക വന്നീ പന്തങ്ങൾ ഏറിയ തലമുറയേന്തിയ...