സുഗതകുമാരി

Krishna neeyenne ariyilla – Sugathakumari – കൃഷ്ണാ നീയെന്നെയറിയില്ല – സുഗതകുമാരി

Krishna neeyenne ariyilla By Sugathakumari ഇവിടെയമ്പാടിതന്‍ ഒരു കോണിലരിയമൺകുടിലില്‍ ഞാന്‍ മേവുമൊരു പാവംകൃഷ്ണാ നീയെന്നെയറിയില്ല ഇവിടെയമ്പാടി തന്‍ ഒരു കോണിലരിയമൺകുടിലില്‍ ഞാന്‍ മേവുമൊരു പാവംകൃഷ്ണാ നീയെന്നെയറിയില്ല...