എല്‍ ആര്‍ ഈശ്വരി

Onathumbi vannaatte Onam Song, ഓണത്തുമ്പീ വന്നാട്ടേ

ഓണത്തുമ്പീ!ഓണത്തുമ്പീ വന്നാട്ടെഓമനത്തുമ്പീ വന്നാട്ടെഒരു നല്ല കഥ പറയാം ഒന്നിരുന്നാട്ടെങ്ങൂഹൂം.. ങ്ങൂഹൂം.. ങ്ങൂഹൂം.. ങ്ങൂഹൂം..ഒന്നിരുന്നാട്ടെ.. ഒന്നിരുന്നാട്ടെ…(ഓണത്തുമ്പീ..) ഒന്നുമൊന്നും അറിയാതെ വന്ന കാലത്ത്‌ഒരു നല്ല പൊൻപുഴുവായ് ഓടി നടന്നേൻഓടി നടന്നേൻ...

Atham Patthinu – അത്തം പത്തിന്

Onam Song 'Atham Pathinu' is written by P Bhaskaran അത്തം പത്തിനു പൊന്നോണംപുത്തരി കൊയ്തൊരു കല്യാണംചാഞ്ചക്കം ചാഞ്ചക്കം ചാഞ്ചാട്ടംചന്ദനക്കൊമ്പത്തു ചാഞ്ചാട്ടം (അത്തം) താമരമലരില്‍ തുള്ളും...