കവിതയോട് എന്ന കവിത

Kavithayod – T. Ubaid കവിതയോട് – ടി . ഉബൈദ്

Malayalam Poem Kavithayod Written by T. Ubaid എന്തിനു താമസിപ്പതാംബികെ, നിന്നുണ്ണിയാ-മെൻ മുന്നിലണയുവാ?നെങ്ങു നീ മറഞ്ഞിതോ?എത്രനാളമ്മേ, നിന്നെത്തിരഞ്ഞുംക്കൊണ്ടീവിധംഹൃത്തടം കരിഞ്ഞു ഞാൻ കേണുകേണലയേണ്ടു? പൂർവാശയാറ്റുനോറ്റു സമ്പാദിച്ചൊരു തങ്ക-പൂങ്കുമാരനെയങ്ങു...