കുഞ്ഞുണ്ണിക്കൊരു മോഹംഎന്നും

Aanayum Eechayum – Kunjunni Mash ആനയും ഈച്ചയും – കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ്‌

Aanayum Eechayum Poem By Kunjunni Mash ആ വരുന്നതൊരാനഈ വരുന്നതൊരീച്ചആനയുമീച്ചയുമങ്ങനെയങ്ങനെ-യടുത്തടുത്തു വരുന്നുആനയ്‌ക്കുണ്ടോ പേടിഈച്ചയ്‌ക്കുണ്ടോ പേടിരണ്ടിനുമില്ലൊരു പേടിആന താഴേപോയ്‌ഈച്ച മേലേപോയ്‌!! English Summary: Lyrics of Malayalam...