പി ഭാസ്കരന്‍

Onathumbi Onathumbi Onam Song – ഓണത്തുമ്പി ഓണത്തുമ്പി – പി ഭാസ്കരന്‍

Onam Song 'Onathumbi Onathumbi' is written by P Bhaskaran ഓണത്തുമ്പീ ഓണത്തുമ്പീഓടിനടക്കും വീണക്കമ്പി നീരാടാൻ പൂങ്കുളമുണ്ടേനൃത്തമാടാൻ പൂക്കളമുണ്ടേപൂ ചൂടാൻ പൂമരമുണ്ടേപുതിയൊരു രാഗം മൂളെടി തുമ്പി(ഓണത്തുമ്പീ)...

Atham Patthinu – അത്തം പത്തിന്

Onam Song 'Atham Pathinu' is written by P Bhaskaran അത്തം പത്തിനു പൊന്നോണംപുത്തരി കൊയ്തൊരു കല്യാണംചാഞ്ചക്കം ചാഞ്ചക്കം ചാഞ്ചാട്ടംചന്ദനക്കൊമ്പത്തു ചാഞ്ചാട്ടം (അത്തം) താമരമലരില്‍ തുള്ളും...