മാണിക്യവീണ വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പ്

Manikyaveena – Vennikkulam Gopalakkurupp മാണിക്യവീണ – വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പ്

This Malayalam Poem Manikyaveena Written by Vennikkulam Gopalakkurupp വന്ദനം വന്ദനം !വാർമെത്തും ദ്രാവിഡ-നന്ദിനിയായി വളർന്ന ഭാഷേ,വന്ദനം വന്ദനം !ചിത്തം കവർന്നിടുംചന്ദനാമോദം കലർന്ന ഭാഷേ, ജീവന്നു...