വയലാർ

Aathmaavil Oru Chitha – Vayalar Ramavarma ആത്മാവില്‍ ഒരു ചിത – വയലാർ രാമവർമ്മ

Aathmavil Oru Chitha is a Malayalam poem written by Vayalar Ramavarma അച്ഛനുറങ്ങി കിടക്കുന്നു നിശ്ചലം;നിശബ്ദതപോലുമന്നു നിശബ്ദമായ്.. വന്നവര്‍ വന്നവര്‍ നാലുകെട്ടില്‍ തങ്ങിനിന്നുപോയ് ഞാന്ന്...

Raavanaputhri – Vayalar Ramavarma രാവണപുത്രി – വയലാർ രാമവർമ്മ

Raavanaputhri By Vayalar രാവണപുത്രി - വയലാർ രാമവർമ്മ Raavanaputhri - Vayalar Ramavarma യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു കബന്ധങ്ങൾ ഉന്മാദനൃത്തം ചവിട്ടി കുഴച്ചു രണാങ്കണംരക്തമൊഴുകി തളംകെട്ടി നിന്ന...

Sargasangeetham – Vayalar Ramavarma സർഗ്ഗസംഗീതം – വയലാർ രാമവർമ്മ

Sargasangeetham By Vayalar Ramavarma സർഗ്ഗസംഗീതം - വയലാർ രാമവർമ്മ Sargasangeetham - Vayalar Ramavarma Kavitha ആരണ്യാന്തര ഗഹ്വരോദര തപ-സ്ഥാനങ്ങളിൽ‌, സൈന്ധവോ-ദാരശ്യാമ മനോഭിരാമ പുളിനോപാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽആരന്തർമ്മുഖമിപ്രഞ്ചപരിണാ-മോത്ഭിന്നസർഗ്ഗക്രിയാ-സാരം തേടിയലഞ്ഞൂ...