വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി

Ponnin Chinga Theru Vannoo Lyrics പൊന്നിന്‍ ചിങ്ങത്തേരുവന്നൂ

പൊന്നിന്‍ ചിങ്ങത്തേരുവന്നൂപൊന്നമ്പലമേട്ടില്‍ ആ.. ആ..പൊന്നിന്‍ ചിങ്ങത്തേരുവന്നൂപൊന്നമ്പലമേട്ടില്‍പൊന്നോണപ്പാട്ടുകള്‍ പാടാംപൂനുള്ളാം പൂവണി വെയ്ക്കാംപൊന്നൂഞ്ഞാലാടിടാം സഖിമാരേ ആ.. ആ..പൊന്നൂഞ്ഞാലാടിടാം സഖിമാരേപോരൂ പോരൂ പോരൂ സഖിമാരേ (പൊന്നിന്‍) ഉത്രാടചന്ദ്രികയൊരു പട്ടു വിരിച്ചുഅത്തപ്പൂ കുന്നു...

Atham Patthinu – അത്തം പത്തിന്

Onam Song 'Atham Pathinu' is written by P Bhaskaran അത്തം പത്തിനു പൊന്നോണംപുത്തരി കൊയ്തൊരു കല്യാണംചാഞ്ചക്കം ചാഞ്ചക്കം ചാഞ്ചാട്ടംചന്ദനക്കൊമ്പത്തു ചാഞ്ചാട്ടം (അത്തം) താമരമലരില്‍ തുള്ളും...