വേഗമുറങ്ങു – സച്ചിദാനന്ദൻ lyrics

Vegamurangoo – K. Satchidanandan വേഗമുറങ്ങു – സച്ചിദാനന്ദൻ

This Malayalam Poem Vegamurangoo Written by K. Satchidanandan വേഗമുറങ്ങു മകളേ, വെയിൽചായുന്നു കൊന്നപ്പൂപോലെഅമ്പിളി പൊൻതിടമ്പേന്തും കരിംകൊമ്പനായ രാത്രി വരുന്നു.മാനും മുയലും ഉറങ്ങി, കാടുംആറും കടലുമടങ്ങിപായലിൽ...