സതീഷ് കളത്തിൽ Kavithakal

Akakkadalukal – Sathish Kalathil അകക്കടലുകൾ – സതീഷ് കളത്തിൽ

ഓരോ മനുഷ്യരുംഓരോ അകക്കടലുകളാണ്.അവഗണനയുടെ,അവിശ്വാസത്തിൻറെ,ആത്മരോക്ഷത്തിൻറെ,ആത്മനിന്ദയുടെ,പകയുടെ,പ്രണയത്തിൻറെ,പ്രതീക്ഷയുടെ,പശ്ചാത്താപത്തിൻറെ,അങ്ങനെ… അങ്ങനെ…അനേകങ്ങളുടെപര്യായങ്ങളാണ്; നാനാർത്ഥങ്ങളാണ്;പ്രതിച്ചേർക്കപ്പെട്ട പ്രതിബിംബങ്ങളാണ്. പല മനുഷ്യരുംപല പല കഥകളാണ്;കവിതകളാണ്; പ്രബന്ധങ്ങളാണ്;കാറ്റെത്തി നോക്കാത്ത തീനാമ്പുകളാണ്;ജീവിച്ചിരിക്കെ ജീവനില്ലാത്തജീവിതങ്ങളാണ്;പിന്നെയും, കൊതിച്ചുക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നപാഴ്ശ്രമങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്രകളാണ്! English Summary: Akakkadalukal is...