സന്തോഷ്‌ ഇളപ്പുപാറ

Verpaadu – Santhosh Ilappupara വേർപാട് – സന്തോഷ് ഇളപ്പുപാറ

ചൊല്ലുവാനൊന്നുമില്ലിന്നു നിൻവേർപാടിലുള്ളു പിടഞ്ഞിടുമ്പോൾ.അത്രമേൽ ജീവിതചക്രത്തിലൊട്ടി നീ-യെൻ നിഴലായൊപ്പം നടന്നതല്ലേ! തമ്മിൽ പരിഭവമുണ്ടേറെയെങ്കിലുംതമ്മിൽ പിരിഞ്ഞില്ല നമ്മളിന്നോളം.ഒരുകുഞ്ഞു വേദന നിന്നിലോ,യെന്നിലോ,നാലുമിഴി നനച്ചിരുന്നില്ലേയെന്നും. മരണവക്ത്രത്തിന്റെ വേദനപോലെയീവേർപാട് നമ്മളിലിനിന്നു പ്രിയ സഖേ!എങ്കിലും കാലം...

മൃത്യുവിനപ്പുറം – സന്തോഷ്‌ ഇളപ്പുപാറ

Malayalam Poem Mruthwivinappuram Santhosh Ilappupara ഓർക്കുവാനെന്തുണ്ടുഭൂവിൽ ജീവിത-സാഗരം തുഴഞ്ഞങ്ങുതളരവേ!സ്നേഹപരിമണം ചൊരിയുന്നൊരാ-ത്തീരത്തന്യരായ് നാമെന്തേയിരിപ്പൂ! ഒന്നിച്ചൊരല്പം  ചിരിച്ചു നിൽക്കാ,മീവിണ്ണിൽ ചിരിക്കാത്ത മനുഷ്യരുണ്ടോ.കണ്ണീർ പൊഴിക്കും ഹൃദയവും കുഞ്ഞി-ച്ചിരിയിൽ മയങ്ങി മറന്നുനിൽക്കും....