ഹിരോഷിമയുടെ ഓർമ്മ കെ സച്ചിദാനന്ദൻ

Hiroshimayude Orma Sachidanandan ഹിരോഷിമയുടെ ഓർമ്മ – കെ സച്ചിദാനന്ദൻ

(ഹിരോഷിമ ദിനം, 1991: പെരിങ്ങോമിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ) Hiroshimayude Orma is a Malayalam poem written by K. Sachidanandan. ഞങ്ങൾ പുല്ലുകൾ,കൊടുംകാറ്റിനും ഒടിക്കാനാകാത്തവർ,ഭൂകംപങ്ങളെയും വിപ്ളവങ്ങളെയുംമുയലുകളെയും...