Thiruvona pularithan

Thiruvona pularithan Lyrics തിരുവോണപ്പുലരിതന്‍ തിരുമുല്‍ക്കാഴ്ച്ച

ആ..ആ…ആ…ഓ..ഓ….ഓ..ഓ…തിരുവോണപ്പുലരിതന്‍ തിരുമുല്‍ക്കാഴ്ച്ച വാങ്ങാന്‍തിരുമുറ്റമണിഞ്ഞൊരുങ്ങീ…..തിരുമേനി എഴുന്നള്ളും സമയമായീ…ഹൃദയങ്ങളണിഞ്ഞൊരുങ്ങീ….ഒരുങ്ങീഹൃദയങ്ങളണിഞ്ഞൊരുങ്ങീ…. ഉത്രാടപ്പൂക്കുന്നിന്‍ ഉച്ചിയില്‍ പൊന്‍വെയില്‍ഇത്തിരി പൊന്നുരുക്കീ…..ഇത്തിരി പൊന്നുരുക്കീ…കോടിമുണ്ടുടുത്തുംകൊണ്ടോടി നടക്കുന്നുകോമളബാലനാം ഓണക്കിളി….ഓണക്കിളി……ഓണക്കിളി… തിരുവോണപ്പുലരിതന്‍ തിരുമുല്‍ക്കാഴ്ച്ച വാങ്ങാന്‍തിരുമുറ്റമണിഞ്ഞൊരുങ്ങീ…..തിരുമേനി എഴുന്നള്ളും സമയമായീ…ഹൃദയങ്ങളണിഞ്ഞൊരുങ്ങീ….ഒരുങ്ങീഹൃദയങ്ങളണിഞ്ഞൊരുങ്ങീ…. കാവിലെ പൈങ്കിളിപ്പെണ്ണുങ്ങള്‍ കൈകൊട്ടിപാട്ടുകള്‍...