അനിൽ പനച്ചൂരാൻ

Nidradanathile Swapnabamgam – Anil Panachooran നിദ്രാടനത്തിലെ സ്വപ്നഭംഗം – അനിൽ പനച്ചൂരാൻ

Nidradanathile Swapnabamgam By Anil Panachooran ഏതോ പുസ്തകത്തിന്റെ താളിൽഞാൻ നേർത്ത നിദ്രാനുഭൂതിനുണഞ്ഞുണരും വരെകാത്തിരിക്കും വിളക്കേ പൊലിയുക!പകരുവാനെന്റെ ഗ്രന്ഥിയിൽ സ്നേഹകണം ബാക്കിയില്ല..!കത്തിപ്പടരും വെളിച്ചത്തിലെൻ കണ്ണ്നക്കിതുടയ്ക്കുന്ന നാവു വരണ്ടിതാഇരുളിലേയ്ക്കു...

Kaavadikkaran – Anil Panachooran കാവടിക്കാരൻ – അനിൽ പനച്ചൂരാൻ

Malayalam Poem Kaavadikkaran lyrics By Anil Panachooran തരുമോ നീ കാവടിക്കാരാനിന്റെ കാവടിയിൽ നിന്നൊരു ചില്ലഒരു മയിൽ പീലിക്കിടാവ്കുഞ്ഞാശതൻ നേരിയ തുമ്പ്ചോദിച്ച് നിന്നെന്റെ ബാല്ല്യംഅന്ന്  കിട്ടാതെ...