ഓണപ്പൂ

Onam Song Onam Vannu Malanaattil Lyrics ഓണം വന്നു മലനാട്ടില്‍ ആര്‍ കെ ദാമോദരന്‍

Onam Song 'Onam Vannu Malanaattil' is written by RK Damodaran ഓണം വന്നു മലനാട്ടില്‍ഓണം വന്നു മറുനാട്ടില്‍അത്തം പിറന്നാല്‍ പിന്നെപത്താംനാളല്ലോ പൊന്നോണംഅത്തം പിറന്നാല്‍ പിന്നെപത്താംനാളല്ലോ...

Onam Song Onappoomkaattil Lyrics ഓണപ്പൂങ്കാറ്റിൽ ചിറ്റൂർ ഗോപി

Onam Song 'Onappoomkaattil' is written by Chittoor Gopi ഓണപ്പൂങ്കാറ്റിൽ ആടിപ്പാടി പാടിയാടിതോണി പോയ്കാണാത്തീരങ്ങൾ ചെന്നുകണ്ടീടാൻകണ്ടു വന്നീടാൻ തോണി പോയ്കരയാകെ പൊൻവെയിലേകുംകോടിയുടുത്തല്ലോകരളാകെ ധിംധിമിതിന്താമേളമുയർന്നല്ലോഒരുമിച്ചു തുഴയെറിയാം കൂട്ടാരേഒരുമിച്ചു...