ഓർമ്മകൾ – Mr. T

0
Spread the love

Ormakal poem lyrics, Malayalam poem Ormakal, Mr. T’s poems, Malayalam Kavitha lyrics, Malayalam poems with audio,

Malayalam Poem Lyrics

Malayalam Poem Lyrics

Spread the love

Email to the writer - Mr.T

എന്നിലെ എന്നെ തേടിയ നേരം
നിദ്രയില്ലാ നേരത്തുമീ
ഞാൻ കണ്ടത് കനവോ
കാണാ തീരാമോ…

അതിരില്ലാ കിനാവുകൾ
മിഴിയേത്താ വരമ്പുകൾ
വാടാത്ത പൂവുപോൽ
മധു മുഖരിതമീ ഓർമ്മകൾ

Malayalam Poem Ormakal (memories) by Mr. T

Leave a Reply